We are

“Food Science ม.พายัพ เก่ง แปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเด่นการจัดการธุรกิจอาหาร”


Faculty of Science
PAYAP UNIVERSITY, Chiang Mai.

Welcome to Food Science And Technology

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
Bachelor of Science in Food Science and Technology Program


บรรยากาศการเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

นักศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในรูปแบบต่างๆ พร้อมด้วยระบบการดูแลให้คำปรึกษาอย่างอบอุ่นและใกล้ชิด ทำให้เรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต

คณาจารย์มีความรู้ความสามารถ มีงานวิจัย ผลงานวิชาการ และอนุสิทธิบัตรอย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ทั้งโรงงานทดลองแปรรูปอาหาร ห้องปฏิบัติการ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการวิเคราะห์และแปรรูปอาหารที่ครบครัน

ทุนการศึกษา/โอกาสทางการศึกษา

  • ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพายัพ ทุนทำงาน ทุนโครงการบริการชุมชน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ. และ กยศ.)

  • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปต่างประเทศ แต่จ่ายค่าเทอมในอัตราปกติของมหาวิทยาลัย

ACTIVITIES

ผลงานนักศึกษาและศิษย์เก่า

รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมอาหารระดับประเทศ จากผลงาน “ลูกชิ้นสอดไส้น้ำจิ้มสุกี้”

สามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl)

รางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ชมรม To Be No.1 บริษัท CP ALL ล้านนา

Our Staff

team-member
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปาริชาติ ศงสนันทน์
หัวหน้าสาขาวิชา

...

team-member
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ทุติยาภรณ์ จิตตะปาโล
อาจารย์ประจำสาขา

...

team-member
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. เกียรติศักดิ์ พลสงคราม
อาจารย์ประจำสาขา

...

team-member
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มนทกานติ์ บุญยการ
อาจารย์ประจำสาขา

...

team-member
อาจารย์
พิรัญชนา ภาณุสัณห์
อาจารย์ประจำสาขา

...

team-member
นายเชิดศักดิ์ ขาวงาม
เจ้าหน้าที่

...

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

Student Affairs

ข้อมูลหน่วยงานการให้บริการนักศึกษา


มหาวิทยาลัยพายัพ

เขตแม่คาว ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เขตแก้วนวรัฐ ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-851478 , 053-241255
โทรสาร 053-241983
บริการค้นหาเบอร์ติดต่อภายใน (Website)

สำงานงานอธิการบดี

สายตรงอธิการบดี (Website)
สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ โทรศัพท์ ต่อ 224 – 228 (Website)

งานทะเบียนและการรับนักศึกษา

ระบบบริการการศึกษา (Website)
สำนักhttp://reg.payap.ac.thทะเบียนและการรับนักศึกษา โทรศัพท์ ต่อ 366
ศูนย์รับนักศึกษา โทรศัพท์ต่อ 240 – 241 (Website)

งานทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โทรศัพท์ ต่อ 7832 (Website)(Facebook)
กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) โทรศัพท์ ต่อ 7833 (Website)(Facebook)

บ้านพักภารดรภาพและหอพักนักศึกษา

บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ โทรศัพท์ 053-851352
ผู้จัดการหอพักนักศึกษา โทรศัพท์ ต่อ 4611
หอพักชายอัลฟา โทรศัพท์ ต่อ 4610 – 4612
หอพักหญิงโอเมกา โทรศัพท์ ต่อ 4605 , 4606 , 4608

งานพัฒนานักศึกษา

สำนักพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ต่อ 316 – 317 (Website)
แนะแนวการเรียนและการใช้ชีวิต โทรศัพท์ต่อ 318
นักศึกษาวิชาทหาร โทรศัพท์ต่อ 271 (Website)
บริการอนามัยและประกันสุขภาพ โทรศัพท์ต่อ 320
ขั้นตอนปฏิบัติกรณีเจ็บป่วย (Website)
สวัสดิการรักษาพยาบาล (Website)
แนวปฏิบัติกรณีเจ็บป่วย (Website)

หน่วยงานอื่น ๆ

สำนักบริหารการเงิน โทรศัพท์ ต่อ 300
สำนักหอสมุด โทรศัพท์ ต่อ 7420
หน่วยงานภายในอื่น ๆ (Website)
วิทยาลัยและคณะวิชา (Website)

CONTACT US

Phone

โทร. 053-851478-86 ต่อ 7109-7112
แฟกซ์. 053-241983

E-mail

FoodSciencePayap@gmail.com

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000